Údaje o obci

Štát: Slovensko Hustota: 34,79 obyv./km2
Región: Horný Šariš Starosta: Ľudovít Kravec
Okres: Bardejov  Časové pásmo: SEČ (UTC+1)
Nadmorská výška: 526 m n. m. PSČ: 086 02
Rozloha: 1598 ha Tel. predvoľba: +421-45
Obyvateľstvo: 563 Kód:

519111

  

  Obec Cigeľka

  so sídlom: Obecný úrad, Cigeľka 33, 086 02 Gaboltov

  v zastúpení:  Ľudovít Kravec – starosta obce

                                                                                   

                                                               

                                              OBEC CIGEĽKA

v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR

č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy, Cigeľka 59, 086 02 Gaboltov

Kvalifikačné predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca zmysle zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

Ďalšie požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 •  bezúhonnosť v zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • znalosť príslušnej legislatívy
 • znalosť práce na PC
 • vítané ovládanie cudzieho jazyka.

Požadované doklady:

 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • overenú kópiu o absolvovaní 1. atestácie
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.)
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášky do výberového konania zasielajte do 31. júla do 15:00 hod na adresu: 

Obecný úrad v Cigeľke, Cigeľka 33 ,086 02 Gaboltov

Obálku označiť „ Výberové konania Základná škola, Cigeľka 59, 086 02 Gaboltov

Upozornenie: Rozhodujúcim je dátum a hodina doručeniam nie dátum poštovej podacej pečiatky. Dátum a miesto výberového konania bude oznámené tým uchádzačom, ktorí splnia požadované kritériá najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením .

V Cigeľke 

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Anketa