Slovenský iconEnglish icon

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu v obci Cigeľka

logo

Pre obec Cigeľka bol schválený nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. Názov schváleného projektu:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu v obci Cigeľka

miesto realizácie projektu: Obec Cigeľka, parc.č. KN – C 94/1 a 94/2, súp. č. 33

názov a sídlo prijímateľa: Obec Cigeľka, Cigeľka 33, 086 02 Cigeľka

Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu: 03/2023 - 12/2023

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán: www.op-kzp.sk

SO: www.siea.sk

ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku355 490,35 €

Zdroj poskytnutého príspevku: Európsky fond regionálneho rozvoja

Stručný opis projektu:

Projekt rieši zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Cigeľka, (parc. č. CKN 94/1 a 94/2), prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, stropnej konštrukcie, výmeny okien a dverí, schodov, zdroja tepla, osvetlenia a inštaláciou rekuperácie. Realizovaný bude prostredníctvom jednej hlavnej aktivity: „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – budova obecného úradu“. Projektom sa dosiahne zníženie spotreby energie, zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií budovy, eliminácia úniku tepla, modernizácia vykurovacích systémov, zníženie produkcie emisií, zníženie nákladov na vykurovanie a zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov CZT.

Merateľné ukazovatele projektu sú:

 • Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE: 18,6663 MWh/rok
 • Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: 1,9540 t ekviv. CO2
 • Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove: 5ks
 • Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie: 1 ks
 • Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek: 600,43 m2
 • Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti: 30,5012 MWh/rok
 • Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti: 93,9567 MWh/rok
 • Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách: 63 455,4239 kWh/rok
 • Zníženie potreby energie vo verejných budovách: 34 101,7170 kWh/rok
 • Zníženie produkcie emisií NOx: 110,9240 Kg/rok
 • Zníženie produkcie emisií PM10: 25,5720 Kg/rok
 • Zníženie produkcie emisií SO2: 0,616 Kg/rok
 • Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách: 65 870,4636 Kg/rok
 • Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov: 0,0145 MW
 • Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov: 0,0145 MWt

Realizáciou projektu budú dosiahnutné nasledovné hodnoty merateľných ukazovateľov:

 • Realizáciou projektu sa zabezpečí naplnenie nasledovných ukazovateľov:
 • Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE: 18,6663 MWh/rok
 • Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: 1,9540 t ekviv. CO2
 • Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove: 5ks
 • Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie: 1 ks
 • Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek: 600,43 m2
 • Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti: 30,5012 MWh/rok
 • Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti: 93,9567 MWh/rok
 • Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách: 63 455,4239 kWh/rok
 • Zníženie potreby energie vo verejných budovách: 34 101,7170 kWh/rok
 • Zníženie produkcie emisií NOx: 110,9240 Kg/rok
 • Zníženie produkcie emisií PM10: 25,5720 Kg/rok
 • Zníženie produkcie emisií SO2: 0,616 Kg/rok
 • Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách: 65 870,4636 Kg/rok
 • Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov: 0,0145 MW
 • Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov: 0,0145 MWt

Hlavná aktivita projektu: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – budova obecného úradu

Počas realizácie projektu prijímateľ NFP uvedené informácie pravidelne aktualizuje.